THÔI KỆ

THÔI KỆ

Thôi kệ nhớ chi chuyện hơn thua
Tuồng đời đi đến, lúc tôi, vua
Ai thành ai bại, sau mới rõ
Tranh cải mà chi, cơn gió lùa
Bồ đề, đâu phải là hạt vẽ
Chân Tâm chân tánh, rõ thông chưa
Thôi kệ người đi, hay kẻ ở
Xem đi xét lại, tựa giấc mơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s