KHÔNG VỘI

KHÔNG VỘI

Thuận ý trời không vội
Cứ tùy duyên mà đợi
Duyên đến rồi thời hội
Duyên đã cạn thời buông
Không thua, cũng không hơn
Quên đi những điều cũ
Duyên lành đến chưa đủ
Chớ vội, khó làm nên
Thất bại mẹ thành công
Thường đời vượt biển qua sông
Không thuyền thời phải nhờ ông đưa đò
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s