LẠC LỐI BƠ VƠ

LẠC LỐI BƠ VƠ

Con người. Khi đã lạc Nguồn lạc Cội, dù đi khắp tam thiên, đại thiên thế giới, cũng không tìm ra lối dừng chân, đi đến đâu cũng chỉ là bơ vơ lạc lối.
Con người. Không tìm về Nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Lìa xa Chân Tâm Chân Tánh, rời xa Lương Tâm. Tâm hướng ngoại tìm cầu mười phương chư Phật cứu khổ, cầu giải thoát sanh tử, cầu thành Phật. Thời không bao giờ hết khổ, cũng không bao giờ giải thoát được sanh tử. Nhất là không bao giờ thành Phật, biết rằng cầu lạy khắp mười phương chư Phật.
***
Văn Hóa Cội nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s