NÀO PHẢI THEO AI

NÀO PHẢI THEO AI

Mỗi ngày truyền một bài kinh
Thêm phước thêm đức đăng trình cung mây
Về Nguồn nào phải theo ai
Theo Cha theo Mẹ, Tổ Tiên Cội Nguồn
Buông đi, buông bỏ con đường
Dẫn người lạc Cội lạc Nguồn tử sanh
Buông đi cho hết lầm mê
Để cho hồn đặng minh quang sáng bừng
Thế gian vạn sự vô thường
Buông đi cho nhẹ linh hồn buông đi
Mỗi ngày truyền một bài kinh
Truyền, trao Văn Hóa lập công với Trời
Mỗi ngày nhớ đến Cội Nguồn
Như cây vững Gốc đâm cành nở hoa
Về Nguồn nào phải theo ai
Theo Cha theo Mẹ, Tổ Tiên Cội Nguồn
Trở về Cội Gốc chính mình
An vui tự tại vĩnh hằng trường sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s