CÓ HẾT ĐƯỢC ĐÂU

CÓ HẾT ĐƯỢC ĐÂU

Ai sanh ra
Cũng đi vào cái chết
Chết đi rồi
Nào có hết được đâu
Hồn tái sanh
Lại đi vào kiếp khác
Hồn mang nghiệp ác
Sẽ đi vào khổ đau
Vay rồi trả
Trả vay muôn kiếp
Khổ vô cùng những lao đao
Muốn thoát khổ
Muôn kiếp sau
Sanh ra nơi đâu
Cũng an vui hạnh phúc
Thời phải gieo công đức
Trồng cội phúc nhân lành
Mãn kiếp trần
Liền siêu sanh về trời
Sống đủ đầy vĩnh hằng hạnh phúc
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s