TỰ MÌNH CỨU MÌNH

TỰ MÌNH CỨU MÌNH

Không có vị Phật, Thánh, nào
Cứu mình nổi đâu
Nếu mình cứ mãi làm ác
Nếu muốn giải thoát
Tự mình hành thiện mà thôi
Theo định luật tự nhiên
Thiện siêu. Ác đọa
Chỉ cần hành thiện
Không cần theo ai
Cũng được siêu sanh về trời
Sống theo Lương Tâm
Không cần cúng lạy một ai
Cũng trở thành Thánh
Chân lý giải thoát là như thế
Chẳng tìm cầu đâu xa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s