THẾ NHÂN CON NGƯỜI

THẾ NHÂN CON NGƯỜI

Nơi cõi hồng trần
Duyên ai nấy hưởng
Nghiệp ai nấy mang
Sống đời trần gian
Chỉ là có vậy
Mang hòn đá nặng
Cần người gánh bớt
Cần người chia sớt
Cho nhẹ gánh đi
Giúp người độ nhân
Sáng lòng từ bi
Thành người cao thượng
Tu hành đạt đạo
Chỉ có bây nhiêu
Khi mãn kiếp trần
Trở về thiên đàng
Tự tại an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s