KHÔNG GÌ QUA HƯỚNG THIỆN

KHÔNG GÌ QUA
HƯỚNG THIỆN

Thế gian mọi hướng trên đời
Đi vào hướng thiện tuyệt vời làm sao
Ước gì Nhân Loại anh em
Không quên Nguồn Cội đồng lên thiên đàng
Gốc còn tốt lá xanh cành
Đơm hoa kết quả sáng ngời an vui
Nguồn còn nước mãi sanh sôi
Đất trời nẩy nở mùa xuân thanh bình
An vui hạnh phúc đẹp lành
Cũng nhờ hướng thiện về Nguồn vinh quy
Hướng Thiện đệ nhất tối cao
Hướng nào bằng được đi theo hướng lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s