VUI KHỔ DO TA

VUI KHỔ DO TA

Cái vui cái khổ do ta
Cái họa cái phúc đâu xa do mình
Nhân duyên, nhân quả tạo thành
Không từ đâu đến, do mình tạo ra
Bạc vàng dù chất bằng non
Không bằng về Cội tựa nương Cha Trời
Cúng dường vạn ức Thánh Thần
Không bằng một niệm nhận nhìn Tổ Tông
Chỉ cần nhận Bổn quy Chân
Hà sa phước đức không sao kể cùng
Cái vui cái khổ do mình
Không từ đâu đến do mình gieo ra
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s