RẤT GẦN ĐÂU XA

RẤT GẦN ĐÂU XA

Chân Tâm Chân Tánh đâu xa
Lương Tâm là ở trong ta rất gần
Thiên đàng ngay ở tại lòng
Cực lạc cũng thế trong tầm tay ta
Bình yên nào phải đâu xa
Bỏ ác hành thiện nở hoa phúc lành
Chân Tâm Chân Tánh trụ rồi
Tử sanh, sanh tử, ra vào, vào ra
Lương Tâm luôn mãi xem qua
Kho tàng tri kiến tinh hoa Ý Trời
Đạo Trời nào phải xa vời
Rõ thông đi đứng nằm ngồi tiêu diêu
Báu châu, châu báu tóm thâu
Chính là Thiên Ý biết bao diệu kỳ
Cầu mong Nhân Loại con người
Về Nguồn tỏa sáng cuộc đời lên mây
Rất gần đều ở nơi Tâm
Chỉ cần quy Tổ nhận Tông đều thành
Quy Chân, nhận Bổn trọn lành
Phúc, Tài, Lộc, Thọ, đều nằm trong Ta
Ngàn kinh muôn luận có ra
Tâm kinh rộng lớn hà sa lạ gì
Chỉ cần về Cội về Nguồn
Quy Chân nhận Bổn đều thành Như Lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s