MÃN NGUYỆN

MÃN NGUYỆN

Thiên Ý trao truyền, đã làm xong
Có người tiếp nối, cũng an lòng
Không lo không nghĩ, sau hay trước
An vui tự tại, bổn lai không
Tự nhiên thanh tịnh, không sở đắc
Tùy duyên đối cảnh, vận suốt thông
Thiên Ý gieo rồi, đang xanh tốt
Cơ Trời vận hóa, sắp trổ bông
Nước non, non nước chờ xuân đến
Én lượn đông tàn, bước xuân sang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s