CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG

CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG

Chỉ có một con đường dẫn đến an vui cực lạc. Đi đến dân giàu nước mạnh. Độc lập lâu dài, thái bình thịnh trị, không còn đói nghèo lạc hậu. Trở về thiên đàng cực lạc. Đó là con đường trở về Cội về Nguồn, làm chủ Thiên Ý Văn Hóa Cội Nguồn.
– Và cũng chỉ có một con đường thành đạo nhanh nhất, giải thoát nô lệ ngoại xâm, giải thoát nô lệ kiến thức, giải thoát nô lệ Thần Quyền, ra khỏi sanh tử, làm chủ vũ trụ, ra khỏi tam giới, trở thành Chánh Đẳng chánh Giác, đó là con đường nhận tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Hội nhập Cội Nguồn làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Lương Tâm. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Nghìn kinh muôn luận tóm lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Hiểu được, làm được, thời nhất định thành công, không những thành công, mà là thành công viên mãn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s