ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ ĐÃ AN BÀY THỜI KHÔNG AI LÀM TRÁI ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ ĐƯỢC.

ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ ĐÃ AN BÀY
THỜI KHÔNG AI LÀM TRÁI ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ ĐƯỢC.

Đã rời xa Cội Nguồn, rời bỏ Nhận Tổ Quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Thời không thể nào tìm thấy Chân Tâm Chân Tánh, nên không bao giờ đạt đến Minh Tâm Kiến Tánh. Dù lạy mười phương chư Phật cũng không bao giờ ra khỏi sanh tử. Khó mà đi đến an vui tự tại.
Chỉ có người trở về Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân, đi đến Minh Tâm Kiến Tánh, thấu rõ Bổn Lai Diện Mục làm chủ sanh tử lên ngôi Chân Ông trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Đi đến an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s