CON TRỜI CÓ KHÁC

CON TRỜI CÓ KHÁC

Là con Trời, phước sanh tội diệt
Khác hơn đời, phước diệt tội sanh
Huyền vi là ở chỗ đây
Lạc Nguồn- vững Cội, khác nhau hai đường
Là con Trời, muốn gì đặng nấy
Khác hơn người mất Gốc bơ vơ
Mãi cầu mà chẳng thấy linh
Là do mất Gốc vang xin bằng thừa
Gốc mất rồi, lấy gì xanh tốt
Nên phải đành, khô héo tả tơi
Đó là định luật xưa nay
Còn Nguồn còn Cội tốt tươi lá cành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s