SỰ SAI LẦM

SỰ SAI LẦM

Những người không trở về Nguồn, nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Là những người lạc Cội. Tự mình ngăn cản con đường đi đến giải thoát sanh tử, ngăn cản con đường đi đến Phúc, Lộc, Thọ. Mãi mãi tìm cầu Phúc, Lộc, Thọ. Khi mãn kiếp trần, liền đi vào luân hồi sanh tử.

Một là : sanh lên thiên đàng nhờ Tâm hành Thiện.

Hai là: sanh xuống các tầng Địa Phủ do Tâm hành ác.

Ba là : Phúc, Lộc, Thọ đã hết Tâm trí liền trở nên tối tăm không còn phân biệt đúng sai được nữa, khi mãn kiếp trần liền luân hồi vào con đường súc sanh.
– Những người lạc Cội lạc Nguồn lạc loài bơ vơ, không bao giờ đạt đến cảnh giới giác ngộ. Đi đến Minh Tâm Kiến Tánh, Vì không đi đến Minh Tâm Kiến Tánh nên không bao giờ nhận ra Bổn Lai Diện Mục của chính mình, nên không trở thành chủ Nhân Ông được. Mãi mãi đi vào Vô Minh.
– Nhờ hành Thiện sanh lên cõi trời, nhưng mất Gốc vì không trở về Cội Nguồn. Nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân, Khi hưởng hết Phúc, Lộc, Thọ, liền sanh xuống chốn nhân gian tu hành tìm cầu Phúc, Lộc, Thọ trở lại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s