CHÂN LÝ GIẢI THOÁT

CHÂN LÝ GIẢI THOÁT

Trần gian cõi tạm, nên giàu hay nghèo không quan trọng. Vua, Quan, hay Dân không quan trọng.
Quan trọng là rời bỏ Cội Nguồn trở thành Mất Gốc, hay trở về Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân vững Gốc.
Đã đi vào mất Gốc đương nhiên cành khô ngọn héo. Còn Gốc vững Gốc thời tốt lá xanh cành đơm hoa kết quả hạnh phúc. Chân lý giải thoát, hay sa đọa là như vậy. Còn Gốc hay mất Gốc mà thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s