NIỀM VUI, NỖI MỪNG

NIỀM VUI, NỖI MỪNG

Năm cũ sắp qua, năm mới đã đến, Thầy kính chúc tất cả Nhân Loại anh em, con cháu Tiên Rồng bình an vạn sự. Phúc, Tài, Lộc, Thọ phơi phới nói chung, nói riêng những ai về Nguồn nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân, sang năm mới mọi sự như ý, muốn gì được nấy an vui tự tại.
Những ai về Nguồn về Cội thời coi như đi vào Đại Đạo Vũ Trụ, đã đi vào Đại Đạo Vũ Trụ chỉ cần trải qua một giờ phải nói là rất quý, huống chi là nhiều giờ phải nói những người nầy về sau gặp nhiều phúc báo vô biên. Vì đã thành tựu trong tâm căn bản Phúc, Lộc, Thọ.
Những người về Cội về Nguồn nhiều ngày nhiều tháng thời coi như không còn sa đọa Linh Hồn, mãn kiếp trần liền siêu sanh về thiên giới hưởng phước trời, an vui hạnh phúc tự tại.
Những người về Cội về Nguồn được một năm, thời coi như thành tựu một tuổi Đạo Vũ Trụ. Với tuổi Đạo nầy muôn kiếp về sau sinh ra nơi đâu cũng đứng đầu đại chúng hầu hết trở thành Quan, Tướng nổi tiếng thiên hạ, giàu sang phú quý ít ai bằng. Huống chi là ba bốn năm tuổi Đạo, Đại Đạo Vũ Trụ.
Những người nầy muôn kiếp về sau thường là những người giàu nhất thiên hạ, thậm chí làm vua làm chúa nếu tái kiếp làm người chốn nhân gian.
Những người dù chỉ là một tuổi Đạo Vũ Trụ, nhưng lại truyền kinh tận độ nhân loại. Những người nầy là những vị Vua Trời. Huống chi trải qua nhiều tuổi Đạo Vũ Trụ, những người nầy thường là Vua Chuyển Luân cai quảng nhiều nước Vua Trời.
Tóm lại: Về Nguồn về Cội là về với Đại Đạo Vũ Trụ, trên tất cả Đạo trong vũ trụ. Chỉ cần một giờ về Cội về Nguồn gặt hái Phúc, Lộc, Thọ, bằng tu ở các Đạo năm bảy năm. Sự gặt hái thành quả nơi Cội Nguồn là không thể nghĩ bàn. Phúc, Lộc, Thọ, không thể nghĩ bàn, thành tựu Trí Huệ không thể nghĩ bàn, công danh sự nghiệp không thể nghĩ bàn, may mắn cho ai đã đi vào Đại Đạo Vũ Trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s