CHÂN LÝ THÀNH CÔNG

CHÂN LÝ THÀNH CÔNG

Cha Trời dạy: Chỉ khi nào các con thật sự biết hạ mình, thời các con sẽ gặt hái bao điều tốt đẹp. Vì sao lại như thế ? Vì mỗi tiểu Linh Hồn đều như nhau, không tiểu Linh Hồn nào khác tiểu Linh Hồn nào. Tiểu Linh Hồn nào cũng từ Đại Linh Hồn mà ra, đều có Chân Tâm Chân Tánh, để thành Phật, có Lương Tâm để thành Thánh. Có Tâm Đạo để thành Tiên.
– Vì thế đỉnh cao của sự sống, chính là Tôn Trọng Lẫn Nhau (Bình Đẳng). Tôn Trọng Lẫn Nhau cũng chính là Công Bằng. Muốn thực hiện được Công Bằng, Bình Đẳng là hạ mình tôn trọng lẫn nhau. Nên nói Tiên học Lễ hậu học Văn là vậy. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình. Tôn trọng người là Phúc. Giúp đỡ người là Đức. Truyền đạt chân lý cho người là Độ.
– Chân Lý Thành Công ở Đạo Pháp đối nhân xử thế là như vậy. Còn chân lý thành công ở Đạo Trị Quốc là một chuyện khác. Phải đi vào Luật. Người hiểu Luật là biết mình đang ở vị trí nào, Cha hay Con, Quan hay Dân, cấp trên hay cấp dưới. Công Bằng Bình Đẳng trong Đạo Trị Quốc không phải chỉ là đối nhân xữ thế Đạo Pháp, mà phải thông hiểu Hiến Pháp, Luật Pháp. Đi vào trật tự xã hội. trật tự Đạo Pháp.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s