SỞ NGHIỆP

SỞ NGHIỆP

Cái gì cũng phải mất đi
Nhưng mà cái nghiệp vẫn theo bên mình
Công danh sự nghiệp sang giàu
Chỉ là giả tạm sống đời trần gian
Chỉ có cái nghiệp đeo mang
Tùy theo, Ác- Thiện, siêu thăng đọa đày
Dù cho của cải ngập trời
Mãn trần trở lại tay thời trắng tay
Sở nghiệp theo mãi, mãi theo
Thiện thời hưởng phước siêu lên cõi trời
Ác thời sa đọa Linh Hồn
Địa Ngục, Ngạ Quỷ, luân hồi súc sanh
Cho cùng tốm lại gieo nhân
Sở Nghiệp mới thật theo Ta vĩnh hằng
Ác nghiệp, thiện nghiệp hai đường
Thiện siêu, ác đọa luật trời phân minh
Cầu ai cho bằng cầu Ta
Bỏ Ác hành Thiện, an vui đời đời
Cầu ai cho bằng cầu mình
Về Nguồn về Cội đăng trình thăng hoa
Theo ai cho bằng Mẹ Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu tối cao Cội Nguồn
Gieo nhân cái nghiệp tôn thờ
Quy Chân Nhận Bổn, đời đời an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s