LƯƠNG TÂM

LƯƠNG TÂM

Xét trong nhân thế người ta
Lương Tâm đều có ở trong mỗi người
Nhưng thời sáng tỏ lu mờ
Thông minh thiện ác dại khờ khác nhau
Ác gian che lấp Lương Tâm
Dại khờ, khờ dại tối tăm cuộc đời
Lương Tâm ác tánh che rồi
Vô Minh bao phủ tối mù ngu si
Lương Tri biến mất còn chi
Gian hùng ác bá việc chi cũng làm
Thiên đàng mất lối chẳng còn
Hồn sa địa phủ đọa đày trầm luân
Hành vi trái ngược Lương Tâm
Đi vào sa đọa hết mong về trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s