TA VỀ

TA VỀ

Ta về nhìn nhận Tổ Tiên
Chữ danh chữ lợi chữ phiền buông trôi
Ta về Nguồn Cội an ngôi
Trút đi cái vỏ hư vô sự đời
Ta về, về với Cha Trời
Vui trong hạnh phúc được gần Mẹ Cha
Nghe lời Trời dạy sớm trưa
Làm giàu Thiên Ý theo ta vĩnh hằng
Ta luôn kề cận Cội Nguồn
Tâm khai huệ mở rõ đường Chân Tâm
Tịnh yên lắng đục khơi trong
Dứt đi khốn khổ long đong cuộc trần
Kế thưa di chí Cha Trời
Theo lời Trời dạy độ người siêu sanh
Trần gian giả tạm thế gian
Có không, không có miên man mộng trần
Bể trần bể khổ khôn cùng
Là nơi cõi tạm vô thường chuyển xoay
Trần gian ta đến ta đi
Có gì để bận, có chi buộc ràng
Mãn trần trở lại thiên đàng
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s