TRUYỀN KINH ĐỘ ĐỜI

TRUYỀN KINH
ĐỘ ĐỜI

Ý Trời truyền bá khắp cùng
Làm cho cuộc sống càng ngày càng xuân
Sống đời cuộc sống bình an
Độ Hồn âm cảnh thoát siêu linh hồn
Rời xa địa ngục âm tào
Nương theo thần lực Cha Trời siêu sanh
Ông Bà Cha Mẹ vong linh
Nhiều đời nhiều kiếp siêu thăng thiên đàng
Truyền kinh Thiên Ý độ người
Tự mình xây dựng cuộc đời lên mây
Con đường rộng mở tương lai
Cũng nhờ công đức truyền kinh độ đời
Ngày đêm sớm tối chuyên cần
Công nhiều quả lớn đắc thành càng cao
Con đường tu tắc là đây
Mau thành chánh quả mau siêu về trời
Độ người là độ chính mình
Thật là vi diệu con đường truyền kinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s