HẾT SẦU, HẾT LO

HẾT SẦU, HẾT LO

Về Nguồn mọi chuyện hết lo
Có Cha có Mẹ giúp cho cuộc đời
Minh tâm, kiến tánh phản hồi
Tâm điền mở rộng gieo trồng thiện căn
Chân Tâm Chân Tánh tòa sen
Kim cang châu báu, lương tâm sáng ngời
Cội Nguồn, Nguồn Cội tôn thờ
Lúc nào cũng có phước phần Trời ban
Cả kêu nhân loại anh em
Về Nguồn về Cội mà lên thiên đàng
Không còn khốn khổ đọa đày
Về Nguồn dứt sạch hết sầu hết lo
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s