VỀ NGUỒN COI NHƯ VÀO HỘI LONG HOA

VỀ NGUỒN COI NHƯ
VÀO HỘI LONG HOA

Những ai về Nguồn nhận Tổ quy Tông thời coi như đã vào hội Long Hoa đi vào Cơ Tận Độ 84 triệu năm tới. Phần đông đều trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mãn trần đều được về trời hưởng phước.
Những ai truyền Thiên Ý độ người tùy theo công phu, công quả, công trình, công lao, công sức, mà làm vua trời lớn hay nhỏ.
– Đây là cơ hội 16 triệu 800 nghìn năm mới xảy ra một lần ở vào giai đoạn cuối tiểu kiếp. Trường thi tiến hóa Linh Hồn đi vào kết thúc. Chợ đời Trần Gian cũng đi vào không còn.
– Pháp Thân Cội Nguồn, chính là Pháp Thân. Phúc, Lộc, Thọ. Những người trở về Cội Nguồn, Nhận Tổ quy Tông. Có nghĩa hưỡng mãi Phúc, Lộc, Thọ, không bao giờ hết. Từ Cội Nguồn Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời Mẹ Trời ban cho đại phú do Thiên. Nên Phúc, Lộc, Thọ, hưởng mãi không bao giờ hết, nên không còn đọa lạc luân hồi sanh tử.
– Đây là điểm khác biệt hơn hẳn các Tôn Giáo Đạo Giáo. Vì các Tôn Giáo, Đạo Giáo hưởng hết Phúc, Lộc, Thọ, thời phải đi vào sanh tử tìm kiếm Phúc, Lộc, Thọ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s