MONG ANH

MONG ANH

Anh ơi, em chẳng cần chi
Mong anh về Cội nhớ ghi trong lòng
Anh là con cháu Tiên Rồng
Anh không về Cội lạc đường Ông Cha
Nhân Loài thế giới anh em
Cũng là con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng
Chúng ta bổn phận làm người
Thờ Trời kính Tổ về Nguồn nghe anh
Anh ơi, anh nghĩ cho thông
Cháu con mà bỏ Cha Ông ra gì
Dù cho vất vã trăm bề
Cũng không bỏ Cội bỏ Nguồn quên Tông
Nước non, non nước, non sông
Cũng cần vững Cội mới yên nước nhà
Cuộc đời vui khổ hai đường
Mất Cội còn Cội phải thường xét soi
Anh ơi em chẳng cần chi
Mong anh về Cội nhớ ghi trong lòng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s