DIỆU KỲ

DIỆU KỲ

Cội Nguồn quả thật diệu kỳ
Về Nguồn thời thấy cái gì cũng siêu
Rõ đường sanh tử đọa siêu
Rõ tâm rõ tánh, giả chân tận tường
Dù cho còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc tâm hồn tiêu diêu
Về Nguồn không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến vinh quang tột cùng
Thấy, nghe, hay, biết khác thường
Chân Ông vô ngại dứt đường tử sanh
Không không mà có, diệu không
Cái gì cũng có, cũng không diệu kỳ
Mật Tông Tâm Pháp Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh niết bàn tới nơi
Chân Tâm Chân Tánh an ngôi
Ra vào tam giới sạch trọng diệu kỳ
Tử sanh, sanh tử chủ trì
Tùy theo ý niệm ra vào tử sanh
Cội Nguồn quả thật cao siêu
Về Nguồn gặt hái biết bao phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s