QUÁ DỄ DÀNG

QUÁ DỄ DÀNG

Muốn về trời. Chỉ cần trở về Nguồn Cội, nhận Tổ quy Tông. Tức là quy nhập Tổ Tiên Tạo Hóa, tôn thờ Cha Trời, Mẹ Trời là được Cha Mẹ Trời bảo bọc che chở, mãn trần Cha Mẹ Trời luân chuyển hồn linh về trời hưởng phước báo, sống mãi trên thiên đàng cực lạc. Quá dễ dàng phải không các bạn.
– Muốn làm Vua Trời, thời truyền Thiên Ý tận độ nhân loại con người. Tận độ nhân loại con người nhiều thời làm vua trời nước lớn, tận độ nhân loại ít, thời làm vua trời nước nhỏ, chỉ cần ra công khó nhọc truyền Thiên Ý là làm vua trời dễ không phải không các bạn.
– Muốn sang giàu vô lượng ức kiếp. Thời thường hay bố thí giúp đở cho người, hoặc cúng dường các bậc Tôn Sư, nhất là cúng dường Cha Mẹ Trời thời cái giàu, giàu mãi không bao giờ dứt. Gieo cái nhân làm giàu, để rồi nhận cái quả sang giàu mãi mãi. Phải nói là quá dễ phải không các bạn.
– Muốn ra khỏi sanh tử, ra khỏi tam giới. Chỉ cần nhận Bổn, quy Chân. Có nghĩa là: Nhìn nhận lại Bổn Lai Diện Mục Chân Tâm Chân Tánh của chính mình. Quy Chân có nghĩa an trụ Chân tâm Chân Tánh. Sống theo Lương Tâm, là ra khỏi sanh tử, ra khỏi tam giới an vui tự tại dù là ở ngay nơi chốn trần gian. Dễ quá phải không các bạn.
Tóm Lại: Chỉ cần trở về Nguồn nhận Tổ quy Tông. Nhận Bổn quy Chân là xong. Chỉ có thế thôi đơn giản dễ thuộc, dễ hiểu, dễ làm phải không các bạn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s