QUÁ DỄ DÀNG

QUÁ DỄ DÀNG

Muốn về trời, quá dễ dàng. Chỉ cần trở về Nguồn, nhận Tổ quy Tông. Muốn làm Vua Trời, thời truyền Thiên Ý tận độ nhân loại con người. Muốn sang giàu vô lượng ức kiếp. Thời thường hay Bố Thí giúp đỡ cho người. Nhất là Hương, Hoa, Trà, Quả, cúng dường Cha Mẹ Trời, thời giàu sang mãi mãi, cũng như trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Phải nói là quá dễ phải không các bạn. Chỉ cần trở về Nguồn nhận Tổ quy Tông là xong. Chỉ có thế thôi đơn giản.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s