ĐẾN ĐẠO TRÀNG

ĐẾN ĐẠO TRÀNG

Về Nguồn về Cội, đến Đạo Tràng
Thân tâm tỏa sáng, thấy nhẹ nhàng
Hiểu rõ cơ trời, trong ý niệm
Mặt trời trí huệ, tỏa hào quang
Tin Tổ, tin Tiên, tin Tạo Hóa
Châm Tâm nhất dạ, chí bền gan
Về Cội về Nguồn, là về đến chốn
An vui cực lạc, dù là nơi chốn trần gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s