SỰ LỰA CHỌN

SỰ LỰA CHỌN

Vì sao tôi trở về Cội Nguồn
Vì trở về Cội Nguồn là trở về với sự giàu sang muôn vạn kiếp. Như con có Cha như nhà có nóc, sống trong Vương Quốc Vũ Trụ Cha Trời. Muốn gì được nấy an vui hạnh phúc, vạn kiếp ức đời.
Cái nghèo nơi trần thế, là cái nghèo tạm thời, dù cho nghèo hết cả đời. Cũng là cái nghèo một đời giả tạm mà thôi.
Lạc Cội mất Nguồn là lạc vào cái nghèo vĩnh viễn, sống trong đau khổ và đọa đày muôn vạn ức kiếp.
– Cũng như đất nước non sông, lạc hậu chưa phải là khổ. Mà khổ chính là bỏ Cội bỏ Nguồn, sa vào cảnh giới nô lệ ngoại bang.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s