PHẬT, THÁNH, Ở ĐÂU

PHẬT, THÁNH, Ở ĐÂU

Thấy Phật, là thấy Chân Tâm Chân Tánh
Thấy Chân Tâm Chân Tánh, là thấy Phật
Thấy Thánh là thấy Lương Tâm
Thấy Lương Tâm là thấy Thánh
Phật, Thánh phải đâu xa lắm, mà ngay ở trong tâm của mình. Càng tìm kiếm càng xa, lạc vào ổ quỷ hang ma, hết mong tìm thấy Ông Cha Cội Nguồn.
Gốc mất, cây héo trụi cành, muôn đời vạn kiếp đọa đày trầm luân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s