NƠI NƯƠNG TỰA TỐI CAO NHẤT

NƠI NƯƠNG TỰA TỐI CAO NHẤT

Trên thế gian nầy, chỗ nương tựa vững vàng, không gì hơn là trở về Cội Nguồn, nương tựa Cha Trời Mẹ Trời, là sự nương tựa khôn ngoan nhất. Đưa ta đến thiên giới đầy đủ phước báu an vui.
– Báu vật vô giá trên đời, không phải là tiền tài vàng bạc châu báu. Mà chính là Thiên Ý Văn Hóa Cội Nguồn.
– Về Nguồn nương tựa Cha Trời Mẹ Trời, là pháp môn tu cao nhất. Mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nhất. Đầy đủ vạn ức phước báo, tiêu tan vô lượng tội lỗi, nhanh nhất. Tăng trưởng phước huệ nhanh nhất.
– Hãy trở về Cội Nguồn, nương tựa Cha Trời Mẹ Trời, an trụ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Lương Tâm. Sống theo Lương Tâm, làm chủ Lương Tâm. Đi đến rốt ráo Tự Do vô ngại.
– Đời nầy chúng ta nhất định trở về Cội Nguồn, nhận Tổ quy Tông trở thành con Trời. Đã là con Trời thời kế thừa làm chủ tất cả những gì Cha Trời Mẹ Trời khai hóa tạo lập ra. Một bước thang mây đã đến với chúng ta, mạnh mẽ lên các Bạn nhé, không uổng một kiếp người phải không các Bạn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s