MÓN QUÀ QUÝ BÁU

MÓN QUÀ QUÝ BÁU

Thật ra món quà quý báu nhất trên đời, không phải tiền tài danh lợi, vàng bạc châu báu. Mà chính là Thiên Ý Cha Trời.
– Việc san sẻ Thiên Ý cho mọi người, là việc làm có tâm, có nhân có đức. Thứ quý báu nhất trên đời, mà đem trao cho nhân loại, thời công đức không thể nghĩ bàn nhận được sự phúc báo vô tận cả hai mặt vô vi lẫn hữu vi.
– Những người tuy nhận được món quà Thiên Ý, nhưng lại bất nhân bất nghĩa đối với người trao món quà vô giá ấy. Thời những gì mình nhận được tự biến mất, thậm chí không còn nhớ gì nữa. Không còn được dự phần vinh hoa trong truyền thống anh linh nền Quốc Đạo. Vinh hiển dòng tộc năm nghìn năm Văn Hiến. Coi như cuộc thi vinh hoa vinh hiển đã rớt. Chờ qua năm tiểu kiếp nữa thi nhân, thi đức, thi trí vào Cơ Liên Hoa Hải Tạng.
– Những ai quan tâm đến đất nước mà không quên Cội Nguồn. Thường là hiểu rõ bổn phận và trách nhiệm, bổn phận làm con cháu, kế thừa những gì mà Cha Ông để lại. Họ thật sự con dân Đại Việt con cháu Quốc Tổ Vua Hùng. Đương nhiên họ sẽ kế thừa những gì Quốc Tổ để lại truyền lại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s