PHẢI KHẨN TRƯƠNG

PHẢI KHẨN TRƯƠNG

Long Hoa đã mở, phải khẩn trương
Thiên Ý Trời Cha, phải tỏ tường
Vì nước vì non, là trên hết
Vì Nguồn vì Cội, một con đường
Dù cho vùi dập, dù có chết
Hiếu, trung, nhân, nghĩa, trổ nhành hương
Cơ trời đã đến, cơ tận độ
Mỗi niệm vì đời, phải khẩn trương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s