SỰ TIẾN HÓA CHÂN CHÍNH

SỰ TIẾN HÓA CHÂN CHÍNH

Có nghĩa là : chúng Ta đi vào sự Bình Đẳng.
Tôn trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do.
Đi đến Công Bằng, Tôn Trọng lẫn nhau. Chính là tự độ cho chính mình. Tự độ cho chính mình.
Có nghĩa là: đem lại những gì tốt đẹp cho cuộc sống. Nhân loại hạnh phúc cũng chính là mình hạnh phúc.
Sự tiến hóa chân chính không ngoài những ý trên, con đường giác ngộ làm nên sự nghiệp trường cửu đạt đến thành quả cao nhất. Không ngoài Tâm Thanh Tịnh, Tôn Trọng Thiên Quyền, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, sống đúng Chân Tâm, Lương Tâm. Triết lý Sâu Xa đi đến thành công tóm lại cũng chỉ bấy nhiêu.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s