HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi :
28 tầng trời, Tây Phương Cực Lạc, Thiên Đàng Cực Lạc, Thất Sơn châu báu, bốn cõi Trần Gian, đều nằm trong Tam Giới. Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Nhưng sao Cha Trời lại dạy rằng vũ trụ nhân loại phân làm ba giới có nghĩa là sao ?

Đáp:
Nhân loại phần đông sống theo Dục Vọng Ham Muốn trội hơn sống theo Lý Trí Lương Tâm, gọi đó là sống theo Dục Giới. Có thể nói Từ tầng trời thứ 6 trở xuống, cho đến Thất Sơn Châu Báu Non Tiên Cực Lạc, bốn cõi trần gian đều sống theo Dục Vọng dục lạc ham muốn Dục Giới.
– Nhân Loại phần đông sống theo Lý Trí Lương Tâm, ít dục tính ưa chuộng đức hạnh, ưa chuộng vẽ đẹp sắc đẹp, gọi đó là sống theo sắc giới. Có thể nói nhân loại chư thiên ở tầng trời 24 trở xuống tầng trời thứ 7 đều sống theo Lý Trí Lương Tâm ưa chuộng đức hạnh, ưa chuộng vẽ đẹp sắc đẹp lối sống Sắc Giới.
– Nhân loại phần đông rời khỏi Lý Trí, thanh tịnh Lương Tâm đi vào niệm không, sống trong cảnh giới thanh tịnh. Lối sống như thế gọi là lối sống Vô Sắc Giới. Từ tầng trời thứ 25 trở lên đến tầng trời 28.
Tóm lại: Dù tầng trời nào cũng có đủ tam giới, nhưng ở đây nói nhân loại phần đông không phải là tuyệt đối ai cũng như ai. Ví như trần gian phần đông sống theo Dục Vọng Ham Muốn. Ái Dục rất mạnh. Nhưng có người không sống theo Dục Tính, mà sống theo Lý Trí Lương Tâm. Có người sống theo nhàn cư tịnh tâm, có người sống theo tự nhiên vô chấp. Tam Giới có khắp mọi nơi Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Nên nói sống nơi Địa Phủ cũng có thể ra khỏi tam giới, nếu biết an trụ Chân Tâm Chân Tánh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s