BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG THI

BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG THI

Đến trần gian, đến trường thi tạo hóa
Nào phải đâu, tìm giàu có trần gian
Khi lìa trần, với hai bàn tay trắng
Ham của trần, rốt lại chẳng có chi
Niềm giác ngộ, tâm hồn liền tỏa sáng
Theo con đường, Nguồn Cội để mà đi
Báu nào hơn, lời Cha Trời thiên ý
Gom được rồi, thời phúc báo từ đây
Về Nguồn Cội, để tâm hồn thăng tiến
Lên đài mây, nào có dễ mấy khi
Ai cao tay, thời gồm thâu chân lý
Trở lại trời, đầy phước báu uy nghi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s