HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi :
Như thế nào còn nằm trong hành Giả.

Đáp :
Tâm Ý đạt đến cảnh giới Ngộ Không, nhưng chưa đạt đến cảnh giới an trụ Chân Tâm Bồ Đề. An trụ cảnh giới Ngộ Không, đi vào tứ thiền nằm trong cảnh giới Vô Sắc Giới. Chưa ra khỏi Vô Sắc Giới. Còn nằm trong hành Giả.
– Hành Giả tuy tu hành đỉnh cao Tâm Ý ngộ không, nhưng chưa đạt đến cảnh giới hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh, an trụ Chân Tâm Chân Tánh dứt sạch mọi Ý Niệm. Đi vào tự nhiên Vô Trụ Vô Niệm. Đạt đến cảnh giới Tâm Ý sạch không, không còn hành Giả đi vào Chân Tâm Bồ Đề .

Hỏi:
Thế nào là ra khỏi tam giới ?

Đáp:

Thường thường hành Giả những người tu hành thường nghĩ siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay siêu sanh về Thiên Đàng Cực Lạc là ra khỏi tam giới.
Nhưng thật ra không phải như vậy, dù ở Tây Phương Cực Lạc, hay Thiên Đàng Cực Lạc cũng còn nằm trong tam giới. Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới.

Hỏi:
Như vậy ở nơi đâu thời ra khỏi tam giới ?

Đáp:
Ra khỏi tam giới thời dù ở trần gian, địa phủ cũng ra khỏi tam giới như thường.
Ra khỏi tam giới là ra khỏi Dục Vọng sự ham muốn, ra khỏi Ý Niệm, Ý Thức, Nhận Thức. sống theo Tự Nhiên. Có nghĩa là sống theo Chân Tâm Chân Tánh khi TỊNH. Khi động thời sống theo Lương Tâm. Sống như thế liền ra khỏi tam giới.
– Có nhiều người tu hành có thể nói là hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh. An trụ Chân Tâm Chân Tánh, ra khỏi tam giới, nhưng vì phát nguyện tận độ Nhân Loại về trời nên không lìa Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới, sống như người thường, truyền kinh thuyết giáo thật nhiều, nhất là truyền Thiên Ý. Làm cho Thiên Hạ thái bình an vui cực lạc mưu cầu hạnh phúc Dục Giới. Sống trong cảnh giới xinh đẹp Sắc Giới. Ý Thức khai mở thanh tịnh Vô Sắc Giới. Trần gian biến thành Thiên Đàng Cực Lạc. Tuy làm tất cả việc thiện trong tam giới, nhưng không có sở cầu, phi ân bất cầu báo. Lúc nào cũng ra khỏi tam giới. Chỉ vận chuyển tam giới đi vào tận độ mà thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s