MÃI BAY CAO

MÃI BAY CAO

Đấu đá mà chỉ, khổ biết bao
Tai ương đeo bám, họa mãi vào
Trả vay, vay trả, không dừng nghỉ
Khổ chồng lên khổ, những lao đao
Luân hồi sanh tử, muôn vạn nẻo
Tương lai mù mịt, chẳng ra sao
Lành thay những ai, không đấu đá
Nước hóa thành mây, mãi bay cao
***
Văn hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s