HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi:
Đạo Giải Thoát là gì ?

Đáp: Đạo giải thoát không phải là Đạo tu luyện pháp thuật thần thông, tu luyện bùa chú, tu luyện quyền thuật, võ thuật. Thậm chí cả tu thiền luyện khí.
– Đạo giải thoát chính là đạo khai mở Trí Huệ đi đến Giác Ngộ, Hội Ngộ, Chứng Ngộ. Thật tướng thật tánh của Chân Tâm Chân Tánh, Vọng Tâm Vọng Tánh, cũng như hiểu rõ Lương Tâm Thiên Tánh của Đức Cha Trời, có trong mỗi Linh Hồn con người.
– Người tu đạo giải thoát không được hành sự trái ngược lại Lương Tâm. Vì hành sự trái ngược lại Lương Tâm liền bị sa đọa đi vào luân hồi đau khổ.
– Đạo giải thoát không phải là Đạo tu luyện pháp thuật thần thông. Ma, Quỷ, Yêu Tinh luôn tu luyện pháp thuật thần thông nhưng không bao giờ đi đến giải thoát luân hồi sanh tử dù có thần thông ngang với Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chỉ có Thần Thông Trí Huệ mới đi đến giải thoát phiền não, giải thoát nô lệ thần quyền, giải thoát nô lệ tri kiến, phá vỡ Vô Minh tăm tối .
– Sự Tu luyện Bùa, Chú, là sự tu luyện Chế Ngự, Khắc Chế, lấy Âm chế Dương, lấy Nước dập Lửa, lấy Mèo dọa Chuột, lấy vật nầy khắc chế vật kia, lấy vật kia trấn yểm vật nọ v.v… không phải là đạo giải thoát. Tu luyện quyền thuật, võ thuật là để đã thông huyệt đạo, đả thông kinh mạch, lưu thông khí huyết, nâng cao thể lực, sức lực, nghị lực đi đến vô bệnh vô tật, không phải là đạo giải thoát. Thậm chí cả tu thiền luyện khí, mượn tinh, khí, thần, vũ trụ thu nạp vào cơ thể đi đến thần thông.
– Những pháp môn tu luyện trên không phải là Đạo giải thoát khai mở trí huệ, chỉ là pháp môn của sự vận động tu luyện thể lực, cho đến tu luyện pháp thuật thần thông.
– Vận động tu luyện bùa chú, vận động tu luyện thần quyền, vận động tu luyện võ thuật, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Khai thông huyệt đạo lưu thông máu huyết. Ngăn chặn bệnh tật xâm nhập vào cơ thể mà thôi. Còn thân thời còn, mất thân thời mất tất cả mọi sự tu luyện trở thành công cốc đều biến mất, thân đã mượn thời phải trả, thân đã trả về cho tứ đại cát bụi thời tất cả đều trở thành công cốc. Hàng nghìn năm tu luyện pháp thuật, hàng trăm năm tu thiền luyện khí, hàng chục năm luyện quyền, luyện võ. Tất cả đều tan theo mây khói khi xác thân vay mượn không còn.
– Nghiệp Ác mãi còn tồn tại nơi Tâm, đi vào luân hồi khốn khổ.
– Thà làm một điều Thiện, lợi ích hơn mười năm tu luyện pháp thuật thần thông. Thật ra mà nói Đạo Đức, và Trí Huệ là những thứ không ai ban cho, cũng không ai lấy đi được. Nên mới đi vào trường cữu mãi mãi.

Nói Tóm Lại: Đạo giải thoát chính là đạo Trí Huệ phá tan phiền não, đi đến an vui cực lạc. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, ra khỏi luân hồi sanh tử. Làm chủ sanh tử. Làm chủ càn khôn vũ trụ. Làm chủ càn khôn vũ trụ có nghĩa là: làm chủ các Định Luật Vũ Trụ. Làm chủ luân hồi sanh tử có nghĩa là: chủ Chân Tâm Chân Tánh. Tạo ra vô lượng phước báo chính là sống theo Lương Tâm hành theo Lương Tâm.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s