HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi:
Thế nào thấu rõ đường đi nước bước, chứng đắc Đại Đạo vũ trụ.
Đáp:
Những người tu tâm thanh tịnh đạt đến cảnh giới Ngộ Không. Hiểu rõ tất cả cảnh giới đều là Vô Thường. Hội đủ nhân duyên thời hiệp. Tan rã nhân duyên thời tan, luân chuyển mãi theo sanh tử. Có rồi trở về Không. Cảnh giới Không mới là cảnh giới trường tồn Đại Đạo.
– Vì cho rằng cảnh giới không mới là cảnh giới Đại Đạo nên Tâm Ý Vọng Tâm Hành Giả đi vào Ngộ Không. Vọng chấp chứng đắc không. Đây chưa phải là đạt đến cảnh giới chứng đắc Đại Đạo vũ trụ.
– Nhưng được cái Tâm Ý an trụ không không liền sanh ra Thần Lực, đi vào cảnh giới Thần Thông. Cho đó là Đắc Pháp. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Nhưng thật ra thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa còn xa lắm. Cho đến khi nào tu hành đạt đến cảnh giới hội ngộ Bổn Lai Diện Mục tức là Minh Tâm Kiến Tánh thấy rõ hiểu rõ Chân Tâm Chân Tánh. An Trụ Chân Tâm Chân Tánh, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ sanh tử, ra khỏi Tam Giới, làm chủ Càn Khôn.
– Nhưng chỉ dừng ở đây thời chưa đạt đến cảnh giới Viên Mãn, đạt đến quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa. Mà phải phát Bồ Đề Tâm tận độ nhân loại con người đi đến viên mãn quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa.
– Từ Cội Gốc Chân Tâm Chân Tánh, khởi dụng ra vô lượng Ý cũng chính là vô lượng Tâm. Vô lượng Tâm Ý tận độ nầy khởi dụng ra vô lượng phương tiện đi vào Tận Độ nhân loại đi đến đơm hoa kết quả, Quả Phật, Quả Thánh, Quả Tiên, quả Thần, quả Chúa.
– Thật ra mà nói, nếu đoạn tất cả Ý diệt tất cả Vọng Tâm, trở về không không. Thời lấy đâu ra vô lượng Tâm tận độ, vô lượng Ý phương tiện đi đến đơm hoa kết quả Viên Mãn.
– Theo Định Luật Thiên Ý vũ trụ đã có Gốc thời phải mọc lên Thân, rồi sanh ra Nhánh Lá đi đến đơm hoa kết quả.
Vì vậy phát Bồ Đề Tâm là vô cùng quan trọng, phá vỡ Kiến Chấp chứng đắc an trụ không không, mà phải đi vào tận độ đi đến thành quả Viên Mãn.
– Tóm Lại: Buông xả không phải là Buông bỏ tất cả. Chỉ Buông xả Vọng Tâm Ác Kiến, Ác Nghiệp mà thôi. Còn Vọng Tâm Chánh Kiến, Thiện Nghiệp thời phát huy đi đến Viên Mãn phúc báo.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s