HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi:
Sống theo Chân Tâm Chân Tánh
Khác với sống theo Vọng Tâm Vọng Tánh, chỗ nào ?
Đáp:
Sống theo Chân Tâm Chân Tánh là sống theo Thể Tánh Tự Nhiên, Vô Trụ, Vô Niệm.
Có nghĩa là : Thấy, Nghe, Hay, Biết, không đi vào Phân Biệt sanh Ý. Liền ra khỏi luân hồi, ra khỏi Càn Khôn, ra khỏi Tam Giới. Làm chủ sanh tử, làm chủ Tam Giới, làm chủ Càn Khôn.
– Sống theo Vọng Tâm là sống theo Tâm Ý Tánh Ý. Sự khác nhau là như vậy.
Tâm Ý đi vào Phân Biệt gọi đó là Ý Thức. Hay còn gọi là Tâm Thức. Tâm Thức, Ý Thức đi đến Nhận Thức kết cấu thành Nghiệp:

  1. là Nghiệp Ác.
  2. là Nghiệp Thiện.
  3. là Giác Ngộ Chánh Giác.

Hỏi: Vọng Tâm Vọng Tánh có phải là Tà Tâm Tà Tánh không ?
Đáp: Vọng Tâm Vọng Tánh chỉ là Tâm Ý Lý Tánh không phải là Chánh hay Tà.
– Nhưng Ý Bất Chánh đi ngược lại Lương Tâm gọi đó là Vọng Tâm Ý Tà. Còn Vọng Tâm Vọng Tánh, khế hợp với Lương Tâm gọi đó là Vọng Tâm Ý Chánh.
– Người tu hành đoạn diệt Vọng Tâm Vọng Tánh, có nghĩa là đoạn diệt Ác Tâm Ác Tánh mà thôi. Không phải là đoạn diệt Thiện Tâm Thiện Tánh.
Nói Tóm Lại: Vọng Tâm Vọng Tánh chính là Ý. Không có sự Tà, Chánh.
– Ý Ác là Tà thời phải đoạn diệt. Ý Thiện thời phát huy cho lớn mạnh trổ phúc trở đức đi vào an lạc.
Như vậy sống theo Vọng Tâm Vọng Tánh. Là sống theo Ý. Sống theo Chân Tâm Chân Tánh là sống Tự Nhiên Vô Trụ Vô Niệm.
– Nhất là hiểu rõ đoạn diệt Vọng Tâm Vọng Tánh, là đoạn diệt Vọng Tâm Vọng Tánh nào. Không phải Vọng Tâm Vọng Tánh nào cũng đoạn diệt, mà phải phát huy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s