MẤY LỜI CẢNH TỈNH

MẤY LỜI CẢNH TỈNH

Thương người như thể thương thân
Ghét người như thể bỏ phân cho người
Ngậm máu phun người, dơ miệng mình
Ở đời là thế có gì lạ đâu
Tỉnh tâm sám hối cho mau
Hại người Trời hại, vì con của Trời
Mấy lời cảnh tỉnh mấy lời
Nhân Luân Hiếu Nghĩa dạy rồi trong kinh
Có tài giúp nước giúp non
Lưu danh mãi mãi biết bao đẹp lành
Có tài làm hại con người
Chạy đâu cho khỏi luật trời luật thiên
Dù là hạt cát cây kim
Cũng không lọt khỏi thiên la lưới trời
Long Hoa đã mở hội rồi
Mắc chi mà phải hại người hại thân
Cửa trời đã mở rộng thênh
Mắc chi mà phải tìm nơi âm tào
Long Hoa cũng đã bước vào
Tìm chi gai gốc lộn nhào trở ra
Thiên đàng trở lại cách xa
Đường đi âm phủ rộng ra đón mời
Mấy lời cảnh tỉnh mấy lời
Hại người là hại con trời chí nguy
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s