BÀN TAY CHA

BÀN TAY CHA

Bàn tay vũ trụ Trời Cha
Bàn tay rộng lớn khắp là hư không
Bàn tay cứu với chúng con
Đưa về thiên giới an vui vĩnh hằng
Cha Trời, Cha của muôn loài
Người Cha vũ trụ đất trời càn khôn
Cha Trời, Cha của chúng con
Tạo ra thể xác, sanh ra linh hồn
Chúng con lưu lạc lâu rồi
Giờ con trở lại Cội Nguồn chầu Cha
Bàn tay Cha, bàn tay Cha
Bàn tay cứu vớt khắp là chúng con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s