DỨT ƯU PHIỀN

DỨT ƯU PHIỀN

Về Nguồn, giải thoát dứt ưu phiền
Thân Tâm, an lạc những bình yên
Cốt cách hoa sen liền tỏa sáng
Chuyển căn, đổi số, phàm lên tiên
Trần gian chỉ là nơi cõi tạm
Đến đi, đi đến bởi nhân duyên
Giác ngộ vô thường, tâm tỉnh mộng
Tương lai rộng mở, rộng vô biên
Những gì đã trải, bao ký ức
Chân tướng vốn không, dứt đảo điên
Về Nguồn là đã, sang bờ giác
Trở thành Phật, Thánh, Chúa, Thần, Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s