HỎI và ĐÁP

HỎI và ĐÁP

Hỏi: Chân Tâm Chân Tánh
Vọng Tâm Vọng Tánh
Khác nhau, giống nhau, ở chỗ nào ?
Đáp: Sự khác nhau Chân Tâm Chân Tánh, Vọng Tâm Vọng Tánh. Chân Tâm Chân Tánh ví như Nước. Vọng Tâm Vọng Tánh ví như Bọt Nước.
Sự giống nhau, Nước tạo ra Bọt Nước. Bọt Nước cũng chính là Nước.
– Hay nói một cách khác, Chân Tâm Chân Tánh, vốn không Tâm không Tánh, khởi sanh ra tiêu điểm Tâm là Ý. Tâm Ý chính là Vọng Tâm Vọng Tánh. Sự khác nhau giữa Chân Tâm Chân Tánh. Vọng Tâm Vọng Tánh là như vậy.
– Dù là Tâm Ý Vọng Tâm Vọng Tánh, nhưng do Chân Tâm Chân Tánh tạo ra, nên nói Nước và Bọt Nước cũng chỉ là một không khác nhau. Nhưng khác nhau giữa Ý và Vô Ý. Vô Ý là Chân Tâm, Hữu Ý là ( Ý Thức )
Nói Tóm Lại: Chân Tâm Chân Tánh có Thiên Tánh, Thấy, Nghe, Hay, Biết, đi đến phân biệt kết cấu thành Ý.
Vọng Tâm Vọng Tánh, cũng có Thiên Tánh, Thấy, Nghe, Hay, Biết, đi đến phân biệt nhận định bảo thủ kết cấu thành Nghiệp. Đi vào luân hồi sanh tử.
– Để làm rõ thêm vấn đề đi vào sanh tử. Chân Tâm Chân Tánh ví như Ông. Vọng Tâm Vọng Tánh ví như Cha. Vọng Tâm Vọng Tánh sanh ra Duy Nghiệp ví như con. Ông Vô Minh, Cha Cũng Vô Minh chỉ biết bám theo Duy nghiệp Con cùng nhau đi vào luân hồi sanh tử.
– Để có cái nhìn khoa học nói theo Lý Tánh Tâm Lý.
Có nghĩa là: Ông mù Cha mù chi biết đi theo con. Duy Nghiệp khổ thời Ông Cha khổ. Duy Nghiệp sướng thời Ông Cha sướng. Sự xuôi dòng nầy thường xảy ra ở đời Ông Cha lao theo con cái.
– Vọng Tâm Vọng Tánh chính là Tâm Sở. Một là sanh ra Ác Nghiệp. Hai là sanh ra Thiện Nghiệp. Ba là sanh ra Giác Ngộ. Hay còn gọi là Duy Ngộ.
– Nếu Tâm Sở Ý Thức, đi vào Nhận Thức sanh ra Duy Ngộ, Duy Ngộ đi vào giác ngộ thấy được Chân Tâm Chân Tánh Cội Nguồn Ông Cha Vô Tâm, Vô Tánh, Vô Ý, Vô Thức. Thanh Tịnh Tự Nhiên. Thời mỗi Ý niệm của Duy Ngộ từ Bọt Nước Phiền Não tan biến thành Nước. Từ mỗi giọt Nước chính là mỗi Bồ Đề Tâm, trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Trí Huệ Mặt Trời, không còn Trí Thức Trăng, Sao nữa.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s