THÔNG MINH

THÔNG MINH

Về Nguồn thường rất thông minh
Thuận Trời kính Mẫu, khôn ngoan tột cùng
Yêu nước khí phách lẫy lừng
Bất khuất vì bởi tấm lòng hiếu trung
Đội Trời đạp đất hiên ngang
Kính Ông Quốc Tổ không hàng một ai
Vì Trời thường rất đa tài
Vì người nhân loại ai bằng được đâu
Rồng Tiên dòng giống đỉnh cao
Uy quyền tột đỉnh yêu ma phục tùng
Gốc nào cho bằng Gốc Trời
Cội nào hơn được Cội Nguồn Tổ Tiên
Lạc Nguồn thường mãi tối tăm
Mất Gốc thường mãi lang bang cuộc đời
Nay đây mai đó đổi dời
Làm ra thời có nhưng rồi như không
Của Thiên trả Địa khó mong
Gió vô nhà rách còn đâu trong nhà
Về Nguồn phúc lộc tự về
Còn Nguồn còn cội sum sê cuộc đời
Thông minh nhờ biết thờ Trời
Trời cho, Trời đãi cuộc đời thông minh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s