CHỦNG TÁNH VỌNG TÂM LÀ GÌ ?

CHỦNG TÁNH VỌNG TÂM LÀ GÌ ?

Đáp: Do sự Thấy, Nghe, Hay, Biết của Chân Tâm Chân Tánh liên tục không dứt, hình thành lên tiêu điểm kết cấu thành Ý. Mỗi Ý gọi là mỗi Tâm. Ý Thiện đồng nghĩa là Tâm Thiện. Ý Ác đồng nghĩa là Tâm Ác. Ý Thương đồng nghĩa là Tâm Thương. Ý Ghét đồng nghĩa là Tâm Ghét. Ý Thiện Tạo Phúc, Ý Ác Tạo Họa.
– Chân Tâm Chân Tánh là Chân Tâm Chân Tánh Tự Nhiên, không tâm, không tánh. Thật tánh thật tướng của Chân Tâm Chân Tánh.
– Còn Vọng Tâm Vọng Tánh qua Thấy, Nghe. Hay, Biết của Chân Tâm Chân Tánh đi đến phân biệt kết cấu thành Ý. Vọng Tâm Vọng Tánh.
Tóm lại: Vọng Tâm Vọng Tánh, khác với Chân Tâm Chân Tánh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s