TỪ PHIỀN NÃO CHUYỂN HÓA THÀNH CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

TỪ PHIỀN NÃO
CHUYỂN HÓA THÀNH CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

Có nghĩa là: Từ Chủng Tánh Bọt Nước, giác ngộ Chân Tâm Chân Tánh. Tan biến Bọt Nước Phiền Não trở lại là nước.
– Mỗi giọt Nước ấy chính là Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Đồng Bản Thể Tạo Hóa Cội Nguồn. Làm chủ vũ trụ, làm chủ Vương Quốc Tâm Linh Tánh Vương Chân Tánh Vũ Trụ. Sống theo Lương Tâm hiệp theo Thiên Ý tận độ Nhân Loại con người lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s