RÕ CHÂN TÂM, TỰ ĐỘ RÕ CHÂN TÁNH, TỰ TU

RÕ CHÂN TÂM, TỰ ĐỘ
RÕ CHÂN TÁNH, TỰ TU

Hãy ra khỏi:
Cảnh giới Thiện, cũng như cảnh giới Ác, một thời gian đi đến lắng yên thanh tịnh.
Có nghĩa là: Lắng yên Thanh Tịnh chính là trở về Chân Tâm Chân Tánh tự nhiên không Thiện cũng không Ác. Chân Tâm Chân Tánh tự nhiên, không Thiện không Ác chính là Bản Thể Minh Tâm Kiến Tánh. Bổn Lai Diện Mục thật tướng thật tánh của chính mình.
– Dùng Bản Thể Minh Tâm Kiến Tánh không Thiện không Ác của chính mình, quán sát cảnh giới Thiện, cũng như cảnh giới Ác.
– Liền thấy rõ cảnh giới Thiện thật sự là cảnh giới Phúc Báo. Đem lại không biết bao nhiêu là sự tốt đẹp. Nào là không còn chiến tranh, không còn hận thù, đi đến hòa bình độc lập tự do hạnh phúc. Ai cũng như ai sống theo Lương Tâm, sống đúng Thiên Ý. Sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính. Cũng chính là tự độ cho bản thân mình.
– Tuy sống nơi Trần Gian nhưng không khác gì sống trên Thiên Đàng Cực Lạc.
Cảnh giới sống theo Lương Tâm, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính, đi vào cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Có Nghĩa là: Ai cũng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ra khỏi cảnh giới Âm. Tức là ra khỏi cảnh giới Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.
– Cũng như chấm dứt luân hồi, vì Ta đã hiểu rõ thế nào là Chân Tâm Chân Tánh. Cũng như hiểu rõ thế nào là cảnh giới vọng Tâm, cảnh giới Ác cũng như cảnh giới Thiện. Do Chân Tâm Chân Tánh chúng Ta sanh ra.
Tóm Lại: Đi vào cảnh giới Ác hay đi vào cảnh giới Thiện là do chúng Ta mà thôi. Chân Tâm Chân Tánh bất giác. Sanh ra bầy con chủng Tánh Ác để rồi bị chúng lôi kéo làm hại, làm cho Chân Tâm Chân Tánh không một ngày yên khổ theo vì chúng.
– Chân Tâm Chân Tánh hãy làm chủ lấy mình, sanh ra những bầy con chủng Tánh Thiện, để rồi nhận lấy Phúc Báo từ những người con Thiện Tánh nầy đi đến an vui cực lạc. Như một một Định Luật Tự Nhiên, Hiển Nhiên không bao giờ sai chạy mãi mãi là như thế.
– Đã sanh ra chủng Tánh Ác, chạy theo chủng Tánh Ác đi vào cảnh giới Ác thời không ai có thể cứu mình được, mà phải tự mình chuyển đổi Tư Duy ra khỏi cảnh giới Ác, không chạy theo cảnh giới Ác nữa, đi về cảnh giới Thiện, chính là sống theo Lương Tâm sanh ra những chủng Tánh thiện. Nên nói biết Tâm tự độ, rõ Tánh do mình sanh ra tự tu.
– Có Nghĩa Là: Chân Tâm Chân Tánh không Ác cũng không Thiện. Thiện Ác là do Chân Tâm Chân Tánh sanh ra. Sanh ra cảnh giới Ác để mà làm gì, cảnh giới Ác chính là cảnh giới khốn khổ dẫy đầy những thói thói hư tật xấu trong tâm để rồi Chân Tâm Chân Tánh gặt hái bao sự khổ.
Chân Lý và sự giác ngộ, không phải trên trời, không phải ở Tây Phương Cực Lạc. Mà ở ngay trong Tâm Tánh của mỗi chúng Ta. Ở ngay nơi Trần Gian nầy chúng Ta vẫn chứng ngộ Chân Lý thành tựu Quả Trí Huệ Ba La Mật Đa.
Tóm Lại: Để đạt đến cảnh giới tuyệt đối hạnh phúc, tuy Ta đang ở trong cảnh Thiện. Nhưng không bao giờ ghét Ác, vì ghét Ác Chân Tâm Chân Tánh sẽ sản sanh ra chủng tánh bất Thiện. Ghét của nào Trời trao của ấy.
– Vì thế chúng Ta không bao giờ ghét Ác, và yêu thương người Ác, phát nguyện tận độ họ. Nên Chân Tâm Chân Tánh chúng Ta sản sanh ra chủng tánh Bồ Tát. Chủng tánh Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Chân Lý và sự Giác Ngộ, không ở đâu xa, ở ngay trong Tâm mỗi chúng Ta.
Sanh chi một lũ gian Tà
Chân Tâm Chân Tánh khổ là biết bao
Nên sanh Thiện Tánh về sau
Hưởng phần phúc báo biết bao đẹp lành
Chân Tâm Chân Tánh sanh thành
Hãy sanh Bồ Tát, Thánh, Thần, Phật, Tiên.
Rõ Chân Tâm, tự độ
Rõ Chân Tánh, tự tu
Đó là chân lý đỉnh cao
Ra khỏi sanh tử chủ nhân Đạo Đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s